Địa chỉ : Trụ sở Khối 1, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Email: contact-tinhuy@laocai.gov.vn; Điện thoại văn thư: 020.3840.044; Fax:020.3840.053